Chuyển đến Nội dung

Thông tin trong phần này được cung cấp cho hội viên và các bên không phải hội viên của Hiệp hội Bông Quốc tế Mỹ (CCI). Mặc dù CCI và các tổ chức liên kết của nó (Cotton Foundation - Quỹ Tài trợ Bông - và National Cotton Council - Hiệp hội Bông Quốc gia Mỹ) nỗ lực hết sức để đưa ra thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang mạng này, CCI không chứng thực, phê duyệt hay chứng nhận các thông tin này cũng như không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, kịp thời hay trình tự chính xác của các thông tin đó. Việc sử dụng thông tin là hoàn toàn tự nguyện và chỉ nên tin tưởng vào chúng sau khi đã đánh giá độc lập về tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực và kịp thời của thông tin. Việc dẫn chiếu đến trích dẫn bất kỳ sản phẩm thương mại, quy trình hay dịch vụ cụ thể nào trong phần này theo tên thương mại, thương hiệu, dấu dịch vụ, nhà sản xuất, v.v. không cấu thành hay ám chỉ sự chứng thực, khuyến cáo hay ủng hộ từ phía CCI.

CCI (bao gồm cả các nhân viên, đại lý và đơn vị liên kết của CCI) không chịu trách nhiệm về hậu quả do 1) việc sử dụng trang web này; 2) việc sử dụng thông tin có trên đó, (hoặc việc sử dụng thông tin thu thập từ địa chỉ Internet liên kết); hoặc 3) theo bất kỳ khía cạnh nào đối với nội dung của thông tin đó, bao gồm (nhưng không giới hạn) các sai sót, độ chính xác hay tính hợp lý của các dữ kiện hay giả định khoa học, các nghiên cứu hay kết luận, phát ngôn có tính nói xấu người khác, quyền sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác và sự vi phạm quyền sở hữu, quyền riêng tư hay quyền cá nhân của người khác. CCI không chịu trách nhiệm và từ chối một cách rõ ràng toàn bộ trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng, dẫn chiếu đến trích dẫn hoặc tin tưởng vào các thông tin đó. CCI không cam đoan hay bảo đảm về, bao gồm (nhưng không giới hạn), mọi sự biểu đạt hay ngụ ý bảo đảm về khả năng thương mại hóa hay sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể liên quan đến các thông tin đó.

Thông báo Pháp lý Liên quan đến các “Liên kết” Tại một số vị trí nhất định trên trang mạng của CCI này, bạn có thể truy cập vào những ‘liên kết’ trực tiếp dẫn tới địa chỉ Internet khác. Các địa chỉ Internet bên ngoài đó có chứa các thông tin được tạo, xuất bản, duy trì hay đăng tải bởi các đơn vị hay tổ chức độc lập với CCI và CCI không chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin đó. CCI không chứng thực, phê duyệt, chứng nhận hay kiểm soát những địa chỉ Internet bên ngoài này và không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, kịp thời hay trình tự chính xác của thông tin có trên những địa chỉ này.

Thông báo về việc không phân biệt đối xử Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cấm sự phân biệt đối xử trong mọi chương trình và hoạt động dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, niềm tin chính trị, thiên hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, gia cảnh hay địa vị cha mẹ.


CCI là nhà tuyển dụng việc làm bình đẳng