Chuyển đến Nội dung

Ngày có Hiệu lực: Ngày 5 tháng 9 năm 2017. 

1. Giới thiệu và Tổng quan.

Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ (“CCI”, “chúng tôi”) là một tổ chức thương mại phi lợi nhuận. Trang web này chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp và các tổ chức khác quan tâm đến ngành sản xuất cotton tại Hoa Kỳ.  Chúng tôi nỗ lực biến Trang web của mình trở thành nguồn thông tin phong phú và hữu ích cho những độc giả này nhất có thể.  Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là bạn tuân thủ Điều khoản Sử dụng được nêu dưới đây.  

Các Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản”) này chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào có đăng tải liên kết đến Điều khoản này và tất cả các tính năng của trang web đó (được gọi chung và gọi riêng là “Trang web”).  Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này bởi vì bằng việc sử dụng Trang web COTTONUSA.org, bạn đồng ý với các Điều khoản này và chấp thuận các thông lệ thu thập, sử dụng và tiết lộ của chúng tôi cũng như các hành động khác được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý và chấp thuận, hãy ngưng sử dụng Trang web.

2. Các hạn chế về Sử dụng Tài liệu trên Trang web của Chúng tôi.

Mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích về và liên quan đến Trang web và tất cả nội dung trên Trang web - bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác trên Trang web, phần mềm cùng với tất cả các tập tin, tất cả hình ảnh được tích hợp vào hoặc được tạo bởi phần mềm và tất cả dữ liệu kèm theo (“Nội dung”) – là tài sản của CCI hoặc các bên cấp phép hoặc một số bên thứ ba của chúng tôi và được luật pháp bảo vệ, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, địa chỉ thương mại, bằng sáng chế và/hoặc tài sản trí tuệ khác tại Hoa Kỳ và quốc tế cùng các quyền và luật cạnh tranh không công bằng ở mức độ đầy đủ nhất có thể.
 Tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này của bạn, CCI cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể ủy thác, có tính cá nhân và không thể chuyển nhượng để tải xuống, hiển thị, xem, sử dụng và phát Nội dung trên máy tính hoặc các thiết bị hỗ trợ internet khác (gọi riêng là một “Thiết bị”) và/hoặc in một bản sao Nội dung như được hiển thị cho bạn trong từng trường hợp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn.  Bạn đồng ý không sử dụng lại Nội dung từ Trang web này như sao chép, phát tán, tái xuất bản, tạo lại, tải lên, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi một tính năng trên Trang web của chúng tôi cho phép cụ thể bạn làm như vậy (như chức năng “Chia sẻ bằng email” của chúng tôi) hoặc khi bạn nhận được văn bản đồng ý trước của chúng tôi.  Không được chỉnh sửa nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và dẫn đến trách nhiệm tiền tệ hoặc hình sự.

A. Các Hạn chế về Sử dụng Trang web của Chúng tôi.

Bạn phải đủ ít nhất mười ba (13) tuổi mới được phép sử dụng Trang web này. 

Bạn không được: 

• sử dụng Trang web hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích chính trị nào; 
• tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Trang web hoặc Nội dung có tính chất bất hợp pháp, độc hại, xúc phạm, khiêu dâm, tục tĩu, bạo lực, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, trình bày sai thông tin nhận diện của bạn, xâm phạm sự riêng tư của người khác hoặc ngược lại chống đối CCI; 
• thu thập bất kỳ thông tin nào từ Trang web hoặc Nội dung; 
• đảo ngược hoặc chỉnh sửa Trang web hoặc Nội dung; 
• can thiệp vào hoạt động hợp lý của hoặc bất kỳ biện pháp đảm bảo an ninh nào được sử dụng bởi Trang web hoặc Nội dung; 
• vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của CCI hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; 
• sử dụng Trang web hoặc Nội dung theo cách gợi lên sự liên kết trái phép hoặc vượt quá phạm vi của giấy phép hạn chế được cấp cho bạn; hoặc 
• vi phạm các Điều khoản này.  

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật pháp, đạo luật, sắc lệnh, quy định, hiệp ước, chỉ thị và thoả thuận của địa phương, tiểu bang, liên bang, quốc gia, nước ngoài, siêu quốc gia và quốc tế quy định việc sử dụng Trang web và Nội dung của bạn.  

B. Tính khả dụng. 

Với việc cung cấp Nội dung trên Trang web này, chúng tôi không, dưới bất kỳ hình thức nào, cam kết rằng Nội dung sẽ vẫn luôn có sẵn cho bạn.  CCI Có thể chấm dứt sự tính sẵn có của tất cả hoặc một phần của Trang web hoặc Nội dung cho bất kỳ người dùng cá nhân nào hoặc tất cả người dùng bất kỳ lúc nào và không cần thông báo cho bạn. 

C. Bảo lưu Quyền.

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn theo các Điều khoản này đều được CCI và các bên cấp phép của CCI cùng các bên thứ ba khác bảo lưu. Không quyền hoặc giấy phép nào có thể được diễn giải, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, theo ý nghĩa ám chỉ, theo các lý do ngăn cản sự phủ nhận, theo thông lệ ngành, v.v. Mọi hành vi sử dụng trái phép Nội dung hoặc Trang web này vì mục đích bất kỳ đều bị cấm.

3. Các Bài gửi Không mong muốn. 

Khi bạn gửi bất kỳ ý kiến, phản hồi, quan điểm, kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh, video hay các nội dung không mong muốn khác đến chúng tôi qua hoặc liên quan đến Trang web (“Bài gửi”), bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể huỷ ngang và toàn quyền tái cấp phép để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, thực hiện, chuyển ngữ, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phát tán và hiển thị nội dung đó trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng cấp không huỷ ngang cho chúng tôi và bất kỳ bên được cấp phép sau đó (sublicensee) nào quyền chứ không phải nghĩa vụ sử dụng tên của bạn liên quan đến các Bài gửi của bạn. 

Bạn hiểu rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi hoàn nào cho các quyền đã cấp trong Mục này. Việc chúng tôi nhận các Bài gửi của bạn không phải là sự thừa nhận tính mới, ưu tiên hoặc tính nguyên bản của chúng và không làm suy giảm hoặc giới hạn quyền của chúng tôi đối với các quyền sở hữu trí tuệ hiện tại hoặc trong tương lai liên quan đến Các Bài gửi của bạn. 
Khi bạn gửi các Bài gửi cho chúng tôi, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với Bài gửi đó; rằng thông tin trong Bài gửi là chính xác; rằng việc sử dụng Bài gửi không vi phạm các Điều khoản này và sẽ không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; và rằng bạn sẽ bồi thường CCI cho bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh từ Bài gửi. 
4. Vi phạm Bản quyền. 

A. Thông báo về DMCA (Luật Bảo vệ Bản quyền). 

CCI phản hồi các thông báo về bản quyền được gửi theo Luật Bảo vệ Bản quyền (Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)) Điều 512, Yêu sách 17 Pháp điển Hoa Kỳ. Để gửi thông báo về vi phạm bản quyền được tuyên bố theo luật pháp Hoa Kỳ, hãy cung cấp cho đại diện được chỉ định của chúng tôi thông tin bằng văn bản sau đây: 

• Chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho người đó;
• Giấy tờ/văn bản chứng minh của tác phẩm có bản quyền được tuyên bố bị vi phạm;
• Giấy tờ/văn bản chứng minh tài liệu và thông tin vi phạm đầy đủ một cách hợp lý cho phép chúng tôi xác định được tài liệu đó;
• Thông tin liên lạc của bạn gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
• Một tuyên bố rằng bạn tin tưởng một cách thiện chí rằng việc sử dụng tài liệu theo cách được khẳng định là chưa được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu đó hoặc pháp luật; và
• Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, sẽ phải chịu hình phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Đại diện được chỉ định của chúng tôi là: 

Sonia Dockery
Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ 
1521 New Hampshire Ave., NW
Washington, DC 20036
Hoa Kỳ
cottonusa@cotton.org
(202)745-7805

Bạn có thể tìm thêm thông tin từ danh bạ trực tuyến của Văn phòng Bản quyền tại địa chỉ www.dmca.copyright.gov/osp. 

Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền được tuyên bố theo Đạo luật DMCA. 

B. Thông báo Phản đối.

Nếu bạn tin rằng tài liệu của bạn đã bị xóa do nhầm lẫn khi phản hồi một thông báo bản quyền, bạn có thể gửi thông báo phản đối đến đại diện được chỉ định của chúng tôi cùng các thông tin sau đây bằng văn bản:

• Chữ ký vật lý hoặc điện tử;
• Giấy tờ/văn bản chứng minh tài liệu đó đã bị xoá hoặc liên kết truy cập đã bị vô hiệu và vị trí tài liệu xuất hiện trước đó đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hoá;
• Một tuyên bố sẽ chịu các hình phạt nếu khai man rằng bạn tin tưởng một cách thiện chí rằng tài liệu đã bị xoá hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận diện sai tài liệu nên bị xóa hoặc vô hiệu hoá; và
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn cùng tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của Toà án Khu vực Liên bang nơi có địa chỉ về khu vực tư pháp, hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, bạn đồng ý với bất kỳ khu tư pháp nào có thể tìm thấy CCI tại đó và rằng bạn sẽ chấp nhận tống đạt trát tòa (service of process) từ người đưa ra thông báo theo phụ mục 4(A) của Điều khoản hoặc đại diện của người đó.

Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo phản đối theo Đạo luật DMCA.

5. Giao tiếp. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào, vui lòng gửi email đến chúng toi tại đây. Bạn thừa nhận rằng việc hỗ trợ là tùy theo nhận định riêng của CCI và chúng tôi không có nghĩa vụ phải hỗ trợ khách hàng cho bạn.  Mọi thông báo pháp lý đến chúng tôi đều phải được gửi qua bưu điện đến địa chỉ: 

Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ 
Trụ sở trên Thế giới
1521 New Hampshire Ave., NW
Washington, DC 20036.  

Khi bạn giao tiếp với chúng tôi bằng phương tiện điện tử, bạn đồng ý nhận các liên lạc điện tử từ chúng tôi.  Bạn đồng ý rằng mọi thoả thuận, thông báo, tiết lộ và các liên lạc khác chúng tôi cung cấp đến bạn thỏa mãn bằng điện tử bất kỳ yêu cầu pháp lý nào rằng các liên lạc đó phải được thực hiện dưới dạng văn bản.

6. Dịch vụ Bên thứ ba. 
Trang web của chúng tôi có chứa nội dung từ và các siêu liên kết đến các trang web, địa điểm, nền tảng và dịch vụ do các bên thứ ba (“Dịch vụ Bên thứ ba”) khai thác và sở hữu. Chúng tôi cũng có thể tích hợp các công nghệ của bên thứ ba vào Trang web của chúng tôi và lưu trữ nội dung của chúng tôi trên Dịch vụ của Bên thứ ba. CCI không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các Dịch vụ Bên thứ ba đó. CCI không xác nhận hay phê duyệt bất kỳ sản phẩm hay thông tin nào được cung cấp trên Dịch Vụ của Bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ của Bên thứ ba, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
7. Thoả thuận về Phân xử Tranh chấp và Lựa chọn Luật. 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY - NÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN BAO GỒM QUYỀN KHỞI KIỆN TẠI TÒA VÀ ĐƯỢC PHÂN XỬ KHIẾU NẠI CỦA BẠN.  NÓ BAO GỒM CÁC QUY TRÌNH PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẮT BUỘC VÀ TUYÊN BỐ MIỄN KHỞI KIỆN TẬP THỂ.

A. Chúng tôi Cùng nhau Đồng ý Phân xử bằng Trọng tài. 

Bạn và CCI MỖI BÊN đều đồng ý giải quyết mọi khiếu nại liên quan dù bằng bất kỳ cách nào đến việc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc các dịch vụ do CCI cung cấp thông qua Trang web bằng phân xử có tính ràng buộc của trọng tài chứ không phải tại tòa án. Trừ trường hợp CCI có thể khởi kiện tại tòa án để buộc tội vi phạm hoặc sử dụng sai quyền sở hữu trí tuệ mà không thông báo cho bạn và không đưa vấn đề ra trọng tài trước tiên.

Bạn và CCI cùng đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào đều sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân chứ không được tiến hành như vụ kiện tập thể, hợp nhất hoặc đại diện. Nếu vì bất kỳ lý do nào một khiếu nại được tiến hành tại tòa án thay vì được phân xử bằng trọng tài, Bạn và CCI mỗi bên đều từ bỏ mọi quyền được xét xử tại tòa. 

B. Phân xử bằng Trọng tài là gì.

Phân xử bằng trọng tài là hình thức kém chính thức hơn một vụ kiện tại tòa và nhằm tìm cách giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng hơn. Thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, vụ việc sẽ được quyết định bởi một trọng tài trung lập có quyền quyết định những thiệt hại và bồi thường tương tự như tòa án. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này được cho là không thể thi hành, điều khoản không thể thi hành đó sẽ bị loại trừ và các điều khoản còn lại về phân xử bằng trọng tài sẽ được thi hành. 

C. Thủ tục Phân xử bằng Trọng tài.

Đạo luật Trọng tài Liên bang chi phối việc diễn giải và thực thi điều khoản giải quyết tranh chấp này. Phân xử bằng trọng tài sẽ được khởi động thông qua Quy tắc JAMS. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được chuyển đến và cuối cùng được quyết định phù hợp với Quy tắc và Thủ tục Trọng tài Tinh giản ÙN TẮC (JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures) trước một trọng tài viên. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Quy tắc JAMS và các quy tắc được nêu trong các Điều khoản này, các quy tắc được nêu trong các Điều khoản này sẽ ưu tiên áp dụng. Quy tắc JAMS và hướng dẫn cách khởi đầu quy trình phân xử bằng trọng tài có tại JAMS ở http://www.jamsadr.com or 1-800-352-5267.  Để khởi đầu quy trình phân xử bằng trọng tài, bạn và CCI phải thực hiện các điều sau đây:

(1)    Viết một yêu cầu Phân xử bằng Trọng tài. Yêu cầu phải bao gồm bản mô tả về Khiếu nại và số tiền thiệt hại mong muốn được thu hồi. Bạn có thể tìm thấy một bản yêu cầu Phân xử bằng Trọng tài tại www.jamsadr.com. 

(2)    Gửi ba bản yêu cầu Phân xử bằng Trọng tài kèm phí hồ sơ phù hợp đến: JAMS đến văn phòng JAMS tại địa phương bạn haowcj đến JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, Hoa Kỳ.

(3)    Gửi một bản yêu cầu Phân xử bằng Trọng tài đến một bên khác.

Phân xử bằng Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tổ chức tại Washington, DC, Hoa Kỳ theo luật pháp Tennessee mà bất kể đến các xung đột pháp luật của nó. Trọng tài viên có thể ra phán quyết trên cơ sở cá nhân những thiệt hại và bồi thường tương tự như tòa án (bao gồm biện pháp khẩn cấp tạm thời). Bất kỳ quyết định phán quyết nào do trọng tài đưa ra đều có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.  Việc thanh toán tất cả các phí hồ sơ, quản lý và phí cho trọng tài viên đều bị chi phối bởi Quy tắc JAMS. Nếu việc đi đến Washington, DC là một gánh nặng, bạn có thể tham gia vào phiên phân xử bằng trọng tài qua điện thoại hoặc thông qua việc nộp tài liệu đầy đủ nhất được trọng tài viên cho phép. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí phân xử bằng trọng tài của bên đó trừ khi trọng tài hướng dẫn rằng việc chịu chi phí đó sẽ là gánh nặng không phù hợp và trong trường hợp đó, chúng tôi chi trả phần chi phí hành chính phân xử cho bạn (nhưng không phải phí luật sư của bạn). 

8. Luật pháp Áp dụng.

Với việc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang, luật liên bang và luật pháp của bang Tennessee, không xét đến các nguyên tắc mâu thuẫn pháp luật, sẽ chi phối các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và CCI. Trong bất kỳ trường hợp nào Thỏa thuận Phân xử Tranh chấp bằng Trọng tài cho phép các bên tranh tụng tại tòa, các Điều khoản này sẽ bị chi phối và được diễn giải theo luật pháp bang Tennessee, không bao gồm các mâu thuẫn của nó về các quy tắc pháp luật. Bạn cũng rõ ràng chấp thuận và đồng ý tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán duy nhất và địa điểm của tòa án thuộc khu vực tài phán có thẩm quyền tại Memphis, Tennessee.

9. Tuyên bố Miễn Trách nhiệm Đại diện và Bảo đảm.

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẾN BẠN "NHƯ HIỆN TRẠNG". ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ CCI, CÁC QUẢN LÝ CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA HIỆP HỘI (GỌI CHUNG LÀ "CÁC BÊN CCI") TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH MỌI ĐẢM BẢO RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý ĐỐI VỚI NỘI DUNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ TRÊN TRANG WEB BAO GỒM nhưng không giới hạn, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VIỆC THƯỞNG THỨC KHÔNG BỊ QUẤY RỐI VÀ KHÔNG CÓ VIRUS MÁY TÍNH. 

VỚI VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO RẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN LÀ HỢP PHÁP TẠI MỌI KHU VỰC TÀI PHÁN NƠI BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. 

TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN, LUẬT PHÁP CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH HOẶC LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO.  TẠI CÁC KHU VỰC ĐÓ, TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN.

10. Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý của Chúng tôi.

TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC BÊN CCI KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI hay tổn hại ở bất kỳ hình thức nào, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.  TƯƠNG TỰ, CÁC BÊN CCI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, CÓ TÍNH RĂN ĐE, THIỆT HẠI VỀ SAU/KÉO THEO HAY THIỆT HẠI DO TRỪNG PHẠT DO HỎNG HAY SỰ CỐ HỆ THỐNG HAY SUY GIẢM LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, VIỆC SỬ DỤNG, KINH DOANH HAY THIỆN CHÍ.   NGOÀI RA, CÁC BÊN CCI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NGAY CẢ KHI MỘT BÊN CCI HOẶC NẾU ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

CÁC GIỚI HẠN NÊU Ở TRÊN TRONG MỤC NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, DÙ TRÁCH NHIỆM HOẶC THIỆT HẠI ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DỰA TRÊN TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NGHIÊM NGẶT, QUY CHẾ HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC HỌC THUYẾT CÔNG BẰNG NÀO KHÁC.   

TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN, LUẬT PHÁP CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TÔI GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI "NGẪU NHIÊN" HOẶC "SAU ĐÓ/KÉO THEO".  TẠI CÁC KHU VỰC TÀI PHÁN ĐÓ, CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VÀ BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO CÁC LOẠI THIỆT HẠI NÀY. NHƯNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN CHO MỌI MẤT MÁT, THIỆT HẠI, TỔN HẠI VÀ KHIẾU NẠI Ở MỌI HÌNH THỨC (DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG HAY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH XUẤT PHÁT TỪ SỰ LƠ LÀ HAY HÀNH VI SAI TRÁI KHÁC, HOẶC CHÚNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DO SUY GIẢM LỢI NHUẬN HAY DOANH SỐ DỰ BÁO HAY CÁC THIỆT HẠI KINH TẾ KHÁC, HOẶC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC) ĐỀU SẼ KHÔNG LỚN HƠN SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ ĐỂ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

11. Bồi thường.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây phương hại cho CCI trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu và thiệt hại dưới mọi hình thức và tính chất đã biết và chưa biết (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ (i) sự vi phạm của bạn đối với các Điều khoản này hoặc đối với bất kỳ đại diện nào của bạn nêu ở trên; (ii) các Bài gửi của bạn; hoặc (iii) sự vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào của bạn.

12. Cập nhật Điều khoản.

CCI có thể chỉnh sửa các Điều khoản này và thỏa thuận cơ quan này tạo ra bất kỳ lúc nào chỉ bằng cách cập nhật nội dung đăng tải này và không cần thông báo đến bạn. 

13. Điều khoản Chung.

A. Sự tồn tại.
Các quy định trong Điều khoản này với đúng bản chất của mình sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn chấm dứt sử dụng Trang web của chúng tôi.
B. Tính riêng biệt.
Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được xem là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng được thi hành của các quy định còn lại. 
C. Thỏa thuận Hoàn chỉnh.
Các Điều khoản và Chính sách Bảo mật này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh về tất cả các vấn đề đã được thảo luận trên đây.  
D. Vấn đề Quốc tế.
CCI kiểm soát và vận hành Trang web từ Hoa Kỳ và CCI không tuyên bố rằng Nội dung của Trang web này phù hợp với các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn sử dụng Trang web này từ một quốc gia khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả luật pháp địa phương hiện hành.
Bạn đồng ý rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Bán hàng Quốc tế không áp dụng cho các Điều khoản này hoặc cho bất kỳ việc bán hàng hoá nào được thực hiện từ sau việc bạn sử dụng Trang web này.  Phần mềm liên quan đến hoặc được cung cấp bởi Trang web có thể chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và, ngoại trừ trường hợp được luật pháp cho phép, bạn đồng ý và bảo đảm không xuất khẩu hoặc tái xuất phần mềm tới bất kỳ quận nào hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc người dùng cuối nào chịu sự kiểm soát xuất khẩu hoặc biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.
E. Điều tra; Phối hợp với Cơ quan Thực thi Pháp luật.
CCI có quyền điều tra và truy tố bất kỳ hành vi vi phạm có thể xảy ra đối với các Điều khoản hoặc Trang web này.  CCI có thể tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu nào của chính phủ.
F. Quyền Người tiêu dùng California và Thông báo.
Cư dân California được quyền tiếp nhận các thông tin về quyền người tiêu dùng cụ thể sau đây: bạn có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Cục Sự vụ Người tiêu dùng bằng thư theo địa chỉ: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, hoặc gọi điện đến số (916) 445-1254. Trang web của họ ở địa chỉ: http://www.dca.ca.gov.
G. Tuyên bố Không Phân biệt Đối xử.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấm phân biệt đối xử trong mọi chương trình và hoạt động của mình vì các lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, niềm tin chính trị, thiên hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, gia cảnh hay địa vị cha mẹ.