Chuyển đến Nội dung

CÁN BỘ

Eduardo L. Esteve, Jr.

Chủ tịch

Ted Schneider

Phó Chủ tịch thứ nhất

Hank Reichle

Phó Chủ tịch thứ hai

E. Hope (Hopie) Brooks, III

Thủ quỹ

Keith T. Lucas

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Gary M. Adams

Thư ký

Bruce Atherley

Trợ lý Thư ký

ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

Hank Reichle

E. Hope (Hopie) Brooks, III

Ted Schneider

Keith T. Lucas

Eduardo L. Esteve, Jr.

Gary M. Adams

Bruce Atherley

Richard Kelley, Mặc nhiên Nguyên chức danh

Robin Perkins, Mặc nhiên Nguyên chức danh

Dahlen K. Hancock, Mặc nhiên Nguyên chức danh

CÁC CỐ VẤN ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

Wallace L. Darneille

Đại diện AMCOT

William E. May

Đại diện Hiệp hội Chủ hàng Bông Hoa Kỳ (American Cotton Shippers Association)

Marc Lewkowitz

Đại diện Supima (Tức Supima cotton)

Brent Nelson

Representing Plains Cotton Growers, Inc.

John H. Willis

Đại diện Ủy ban Nghiên cứu Bông (Committee for Cotton Research)

J. Berrye Worsham, III

Đại diện Hiệp hội Công ty Bông (Cotton Incorporated)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Frederick Barrier

Philip R. Bogel, II

Carlos C. Garcia

J. Lee Cromley

Craig A. Heinrich

Richard Gaona

Richard Kelley

Neal Isbell

John C. King, III

George G. LaCour, Jr.

John F. Lindamood

Davis Warlick

James C. Massey

Bobby Walton

Robin Perkins

Gregory C. Wuertz

Ernst D. Schroeder, Jr.

James L. Loeb, Jr.

Vance C. Shoaf

Jarral T. Neeper

Ted Sheely

CÁC CỐ VẤN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Wallace L. Darneille

Đại diện AMCOT

William E. May

Đại diện Hiệp hội Chủ hàng Bông Hoa Kỳ (American Cotton Shippers Association)

Timothy Barry

Đại diện ICE Futures U.S., Inc.

Steven C. Verett

Đại diện Hiệp hội Người trồng Bông Khu vực Đồng Bằng Bắc Mỹ (Plains Cotton Growers Association)

Jason T. Condrey

Louisiana Cotton & Grain Association

K. Michael Tate

Đại diện Southern Cotton Growers, Inc.

Jesse W. Curlee

Đại diện Supima

Mark Nichols

Oklahoma Cotton Council

J. Sutton Page

Rolling Plains Cotton Growers

Sherry Proctor

Đại diện Ủy ban Nghiên cứu Bông (Committee for Cotton Research)

J. Berrye Worsham, III

Đại diện Hiệp hội Công ty Bông (Cotton Incorporated)

Ronald C. (Ronnie) Lee

Đại diện Chủ tịch Ủy ban Điều hành NCC

Ron Craft

Đại diện Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành NCC

CÁC NGUYÊN CHỦ TỊCH

Ted Sheely

2021 - Đương nhiệm

Richard L. Clarke, III

2020 - Đương nhiệm

Hank Reichle

2019 - Đương nhiệm

Ted Schneider

2018 - Đương nhiệm

Eduardo L. Esteve, Jr.

2017 - Đương nhiệm

Keith Lucas

2016 - Đương nhiệm

Dahlen K. Hancock

2015 - Đương nhiệm

T. Jordan Lea

2014 - Đương nhiệm

John A. Burch

2013 - Đương nhiệm

James L. Webb

2012 - Đương nhiệm

John D. Mitchell

2011 - Đương nhiệm

Wallace L. Darneille

2010 - Đương nhiệm

Clyde T. Sharp

2009 - Đương nhiệm

Robert S. Weil, II

2008 - Không còn đương nhiệm

Michael M. Adams

2007 - Đương nhiệm

David L. Burns

2006 - Đương nhiệm

Gary W. Taylor

2005 - Đương nhiệm

Robert W. Norris

2004 - Đương nhiệm

Robert A. Carson, Jr.

2003 - Đương nhiệm

David Stanford

2003 - Không còn đương nhiệm

William B. Dunavant, III

2002 - Đương nhiệm

Hans G. Kretschmer

2001 - Không còn đương nhiệm

J. Larry Nelson

2000 - Đương nhiệm

Paul A. Ruh

1999 - Không còn đương nhiệm

Bruce K. Groefsema

1998 - Không còn đương nhiệm

Fred L. Starrh

1997 - Đương nhiệm

James E. Echols

1996 - Đã qua đời

Meredith B. Allen

1995 - Đương nhiệm

Jerry Calvani

1994 - Đương nhiệm

William C. Tharp

1993 - Không còn đương nhiệm

Woods E. Eastland

1992 - Không còn đương nhiệm

J. S. Francis, Jr.

1991 - Đã qua đời

Eduardo L. Esteve, Jr.

1990 - Không còn đương nhiệm

Larry La Touf

1989 - Không còn đương nhiệm

Herman A. Propst

1988 - Đã qua đời

Samuel T. Reeves

1987 - Không còn đương nhiệm

Hank L. Hodges

1986 - Không còn đương nhiệm

Rudi E. Scheidt

1985 - Không còn đương nhiệm

C. L. Boggs

1984 - Đương nhiệm

Peter Hirschfield

1983 - Đã qua đời

Harold C. Weeth

1982 - Đã qua đời

Robert H. Squires

1981 - Đương nhiệm

Dan Miller, III

1980 - Không còn đương nhiệm

G. Frederick Deans

1979 - Đã qua đời

Thomas W. Smith

1978 - Đương nhiệm

Wilber H. Wuertz

1977 - Không còn đương nhiệm

A. Starke Taylor, Jr.

1976 - Không còn đương nhiệm

Dan Davis

1975 - Đã qua đời

M. Carter Stovall

1974 - Không còn đương nhiệm

W. D. Lawson, III

1972-73 - Đương nhiệm

E. Hervey Evans, Jr.

1972 - Đã qua đời

J. Russell Kennedy

1970-71 - Đã qua đời

Robert D. Pugh

1968-69 - Không còn đương nhiệm

Hugo N. Dixon

1964-65 - Đã qua đời

R. Keith Walden

1962-63 - Đã qua đời

A.E. Hohenberg

1961 - Đã qua đời

Howard Stovall

1959-61 - Đã qua đời

Everett R. Cook

1956-58 - Đã qua đời